ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A KOHO Klíma által végzett adatkezeléshez

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: KOHO Klíma Kft

Székhely: 9700 Szombathely, Dob utca 2.

Postacím: 9700 Szombathely, Dob utca 2.

E-mail: info@kohoklima.hu

Telefon: 06303007653 vagy 06202599981

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

2.2.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

2.3.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 13. §-ban rögzített feladatokat szabályozó törvények.

2.4.

Az érintett hozzájárulása


3. A kezelt adatok köre, célja, időtartama

3.1 A kezelt adatok köre és célja 

Személyazonosító adatok az ügyfelek azonosítása céljából

Kapcsolattartási adatok az ügyfelekkel történő kapcsolattartás céljából

3.2. Az adatkezelés időtartama

A KOHO Klíma Kft. az általa kezelt adatokat legfeljebb az adott eljárásra vonatkozó törvény által meghatározott ideig, illetve az érintett hozzájárulása esetén a konkrét adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban rögzített ideig kezeli.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz kizárólag a KOHO Klíma Kft, mint adatkezelő, illetve a KOHO Klíma Kft. által megbízott adatfeldolgozók alkalmazottai férhetnek hozzá. Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén ez kibővülhet az érintett által meghatározott szervekkel, személyekkel.

A KOHO Klíma Kft. kizárólag jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más szervek, személyek részére. Így például ha a rendőrség/ügyészség megkeresi a KOHO Klíma Kft, és a nyomozáshoz az adott személyes adatok továbbítását kéri.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

A rögzített személyes adatokat a KOHO Klíma Kft a wennode szerverein tárolja. A személyes adatok tárolásához a KOHO Klíma Kft más szolgáltatását nem veszi igénybe, adatfeldolgozót nem bíz meg. A KOHO Klíma Kft megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje - többek között - a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

5.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a KOHO Klíma Kft-tól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • a KOHO Klíma Kft.
  • milyen személyes adatait;
  • milyen jogalapon;
  • milyen adatkezelési céllal;
  • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
 • a KOHO Klíma Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat a KOHO Klíma Kft. rendelkezésére);

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a KOHO Klíma Kft. köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás az érintett személyének azonosításához kötött.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy - az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül - írásban kérheti, hogy a KOHO Klíma Kft. módosítsa valamely személyes adatát. A KOHO Klíma Kft. a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

5.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a KOHO Klíma Kft.-tól személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet a KOHO Klíma Kft. abban az esetben utasítja el, ha továbbra is rendelkezik jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Ilyen például az, ha az irattárazásra vonatkozó határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a KOHO KLíma Kft. a kérelmet legfeljebb 10 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

5.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a KOHO Klíma Kft. zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatokat a KOHO Klíma Kft. ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a KOHO Klíma Kft. tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli.

5.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a KOHO Klíma Kft. a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a KOHO Klíma Kft-nak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan jogszerű okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a KOHO Klíma Kft a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a NAV székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. A NAV székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.